Polityka prywatności
zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych- (Dz.U. UE, L z 2016, nr 119, poz. 1) zwaną dalej rozporządzeniem RODO oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204z zm.), a także ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018, poz. 1000), oraz ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t. j. Dz. U. 2014 poz. 243, z późń. zm.), art. 221 Kodeksu Pracy (Dz.U.2018.0.917).
Administrator Twoich danych osobowych
Administratorem danych osobowych użytkownika jest: Mikołaj Kulesza Family Garage NIP: 7272770129, REGON: 364249499 prowadzący działalność gospodarczą z siedzibą w Łodzi, ul. Ossendowskiego 4H, 93-228 Łódź, zwany dalej „Administratorem” lub/oraz „Family Garage”.
Dane kontaktowe
Jako Administrator nie wyznaczyliśmy inspektora danych osobowych. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Family Garage oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych użytkownik może kontaktować się pod adresem email: kontakt@familygarage.pl lub pisemnie Mikołaj Kulesza Family Garage, ul. Ossendowskiego 4H, 93-228 Łódź z dopiskiem „Dane osobowe”.
Zakres przetwarzania danych osobowych
imię, nazwisko,
adres korespondencyjny (zamieszkania/dostawy),
adres e-mail,
numer telefonu,
dane osobowe w art. 221 Kodeksu Pracy,
IP użytkownika,
numer rachunku bankowego,
informacje o płatnościach i zadłużeniu.
Cel przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna
realizacja umów zawartych z Administratorem – wykonanie umowy, której stroną jest użytkownik, lub podjęcie działań na żądanie użytkownika przed zawarciem umowy zmierzających do jej zawarcia – podstawa prawna – art. 6 ust. 1 pkt b rozporządzenia RODO,
w odniesieniu do danych osobowych w postaci adresu IP użytkownika, nazwa domeny, typu przeglądarki, typu systemu operacyjnego, przetwarzanych w celu prowadzenia i funkcjonowania serwisu internetowego www.familygarage.pl, w tym zbierania danych automatycznie w toku wizyt użytkownika ww. serwisie – podstawa prawna – art. 6 ust 1 f w związku z art. 22 rozporządzenia RODO,
wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych (w szczególności: wystawianie i przechowywanie faktur/dokumentów sprzedaży i innych dokumentów księgowych, rozpatrywanie reklamacji) – podstawa prawna – wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – art. 6 ust. 1 pkt c RODO,
ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń – podstawa prawna – prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora polegający na czynnościach podejmowanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej – art. 6 ust. 1 pkt f RODO,
weryfikacji wiarygodności płatniczej – podstawa prawna – prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora polegający na prowadzeniu działalności gospodarczej, w związku z tym rozszerzanie rynku zbytu oferowanych towarów i usług – podstawa prawna przetwarzania danych osobowych – art. 6 ust. 1 pkt f RODO,
nawiązania kontaktu z użytkownikiem: dane te są niezbędne do umożliwienia kontaktu z użytkownikiem, w celach związanych bezpośrednio z funkcjonowaniem Administratora., w tym serwisu internetowego www.familygarage.pl, np. przygotowania wyceny produktów i usług oferowanych przez Administratora- podstawa prawna – art. 6 ust 1 pkt b i f RODO,
Czas przechowywania Twoich danych osobowych
Dane osobowe użytkownika będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania zadań Administratora oraz realizacji obowiązków archiwizacyjnych, które wynikają z przepisów prawa w tym przepisów o rachunkowości.
W przypadku roszczeń, dane osobowe użytkownika będą przetwarzane do momentu ich przedawnienia, wynikającego z norm prawnych zawartych w Kodeksie cywilnym lub innych przepisów prawa, jeżeli taki wymóg powstanie, nie dłużej jednak niż 6 lat w zakresie roszczeń cywilno- prawnych, w zakresie roszczeń mających swoją podstawę na mocy przepisów Kodeksu Pracy nie dłużej niż 10 lat, od dnia uzyskania zgody na przetwarzanie, lub wykonania pierwszej czynności związanej z przetwarzaniem danych osobowych danego użytkownika.
Po upływie ww. terminów dane osobowe użytkownika będą usuwane lub/i poddawane anonimizacji – tj. nieodwracalnemu procesowi szyfrowania danych osobowych, niepozwalającemu w żaden sposób na zidentyfikowanie osoby, której dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania zadań Administratora oraz realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.
Odbiorcy Twoich danych osobowych
Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym takie dane na zlecenie Administratora, w tym podmiotom zapewniającym Family Garage wsparcie IT, partnerom handlowym Administratora, firmom świadczącym usługi doradcze m.in. podmiotom przetwarzającym dane osobowe w celu windykacji należności, agencjom marketingowym w celu prowadzenia w imieniu Family Garage kampanii reklamowych i promocyjnych, przy czym takie podmioty posiadają prawo do przetwarzania danych osobowych wyłącznie na podstawie umowy z Family Garage, w zakresie wyłącznie określonym taką umową (tzw. umowa powierzenia).
Prawa osoby, które dane osobowe dotyczą
Użytkownik:
ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Jeśli podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, użytkownik ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych. W szczególności przysługuje mu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, a także w celach analitycznych, w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda użytkownika, posiada prawo cofnięcia zgody. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem, w zakresie, w jakim dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy/świadczenia usług lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje mu prawo do przenoszenia danych osobowych. W takiej sytuacji otrzyma on od Family Garage swoje dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego. Użytkownik może przesłać te dane innemu administratorowi danych, posiada również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. Może to zrobić na adres Mikołaj Kulesza Family Garage , ul. Ossendowskiego 4H, 93-228 Łódź lub na adres e-mail: kontakt@familygarage.pl, albo też do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych https://uodo.gov.pl/pl/83/155
Źródło pochodzenia danych osobowych
informacja pozyskana bezpośrednio od użytkownika np. przy zawieraniu umowy na wykonanie naszych usług, w trakcie procesu rekrutacyjnego, Internet (w szczególności: baza Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności G ospodarczej, baza wyszukiwarki Krajowego Rejestru Sądowego, strony i serwisy internetowe, na których zostały zamieszczone dane osobowe użytkownika, formularze kontaktowe znajdujące się na www.familygarage.pl), partnerzy handlowi Administratora.
Przekazywanie danych poza EOG
Dane osobowe przetwarzane przez Administratora są przekazywane poza EOG. W związku z podjętą przez Braci Pietrzak współpracą z podmiotami powiązanymi i usługodawcami mającymi siedzibę poza EOG, dane osobowe użytkownika mogą być przekazane do następujących państw niebędących członkami EOG: USA. Komisja Europejska w dniu 12 lipca 2016 r. przyjęła decyzję w sprawie odpowiedniej ochrony danych osobowych (Program Tarcza Prywatności UE-USA), która umożliwia przekazywanie danych osobowych obywateli UE, zapewniając przy tym odpowiedni standard bezpieczeństwa ww. procedurom.

FAMILY GARAGE
auto detailing w Łodzi

Mikołaj Kulesza Family Garage

93-228 Łódź, ul. Ferdynanda Ossendowskiego 4H

wjazd od ulicy Dąbrowskiego

Tel: 505 575 068

 

 

 

Copyright © 2019 - 2022 Family Garage.  All Rights Reserved